Consultatie nieuwe kwaliteitscriteria VTH: bekijk ze goed voor 1 september!

Kwaliteitsciteria VTH, beleid, actualiseren, actualisatie,

Voor degene die zich tijdens de zomervakantie weer eens willen verdiepen in de kwaliteitscriteria krijg je nu de kans om een kritische blik en eventuele aanvullingen of commentaar op de inhoud te geven. De stuurgroep daagt u uit om met verbetersuggesties te komen voor 1 september 2018 en worden gemaild aan aan omgevingswet@vng.nl. De suggesties zullen worden besproken en verwerkt. De …

Read More

Tijd voor het actualiseren van uw VTH beleidsplan!

De nieuwe BOR is per 1 juli in werking getreden. De V in het VTH beleid dient aangepast te worden aan de nieuwe regels die nu ook gelden voor het vergunningverlening (de nieuwe term in de wetgeving is uitvoering). MasterMeester is een specialistisch VTH adviesbureau dat gevraagd wordt om het verouderde handhavingsbeleid te herijken (actualiseren) en te verbreden naar de …

Read More

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen

Bij de behandeling van het wetsvoorstel zijn een aantal amendementen ingediend en een zestal moties. Degene die wij interessant vinden voor de gemeenten zijn de volgende: Het amendement dat er een  risicobeoordeling dient te worden toegevoegd bij  de vergunningaanvraag voor het bouwen van bouwwerken. Dit amendement regelt dat bij de vergunningaanvraag voor het bouwen van bouwwerken die onder het stelsel …

Read More

Vandaag treedt de Wet VTH partieel in werking!

Vandaag is het de dag dat de Wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (hierna: wet VTH) partieel in werking is getreden.  De gemeenten en provincies moeten een Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht vaststellen volgens het nieuwe artikel 5.4 lid 1  a Wabo). Op een later moment wordt het Bor gewijzigd naar aanleiding van …

Read More

VNG: Wet VTH treedt toch niet in werking per 1 april!

VNG publiceerde vorige week nog dat de Wet VTH per 1 april in werking zou treden. Vandaag is het inmiddels 5 april en nu geeft de VNG aan dat het nog onduidelijk is wanneer de wet in werking treedt. Was het een 1 april grap?! Wat de inwerkingtredingsdatum het ook wordt, gemeenten in het hele land zijn druk bezig met het …

Read More

VNG: Wet VTH treedt 1 april in werking!

Volgens de VNG treedt de wet VTH WAARSCHIJNLIJK per 1 april in werking. Is dit nu eindelijk de datum die voor de gemeente duidelijkheid gaat bieden wanneer zij de verordening kwaliteit VTH vastgesteld moeten hebben? In december vorig jaar was de wet VTH al aangenomen door de Eerste Kamer maar de artikelen van deze wet traden pas in werking op een …

Read More

Succesvolle informatiebijeenkomst verordening VTH

Samen met de Brabantse werkgroep heeft MasterMeester een informatiebijeenkomst Brabantbrede Verordening Kwaliteit  VTH georganiseerd op  donderdagochtend 10 maart ’16 plaats in het Provinciehuis. Tijdens deze bijeenkomst is de ontwikkelde gemeentelijke Brabantbrede Verordening Kwaliteit VTH Omgevingsrecht gepresenteerd met de daarbij horende Handreiking en de voorbeeld Adviesnota en Raadsbesluit. Met maar liefst 18 gemeenten is hard gewerkt aan een mooi resultaat. De …

Read More

Wet VTH aangenomen door Eerste Kamer

Gisteren is met overgrote meerderheid de Wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wet VTH) door de eerste Kamer aangenomen. In de wet staat dat de gemeenteraad en Provinciale Staten een verordening dienen vast te stellen om de kwaliteit te verzekeren. De bevoegde gezagen hebben met het vaststellen van de wet de vereiste de wettelijke grondslag …

Read More

MasterMeester geeft gemeenten inzicht in consequenties private kwaliteitsborging

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen komt steeds dichterbij. Gemeenten vragen aan MasterMeester om  inzicht te krijgen in de consequenties van deze wetswijziging als het gaat om kwaliteit en capaciteit en om medewerkers trainen hoe hiermee om te gaan.

Read More

Evaluatieonderzoek kwaliteit VTH: voor 2017 gerealiseerd

Het wetsvoorstel wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is bij de Eerste Kamer aanbeland. In het wettechnisch overleg van 14 september is afgesproken dat elke twee jaar een onderzoek dat ingevolge artikel 5  lid 6 , zal moeten worden verricht naar de doeltreffendheid van de regels die een goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving waarborgen. Daarbij gaat het om onderzoek naar de verordening VTH …

Read More

Page 1 of 3123»