Tweede kamer stemt in met VTH Wet: tijd voor afstemming!

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het doel van het wetsvoorstel is om de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te verbeteren. Tijdens het wetgevingsoverleg van 14 september bleek al dat de Kamer achter de uitgangspunten van de Wet staat. De provincies en gemeenten zorgen met het wetsvoorstel voor een …

Read More

Wet VTH uitgesteld en modelverordening op tijd!

De vaste Kamercommissie I&M uit de Tweede Kamer heeft besloten het wetsvoorstel Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op 14 september tijdens een wetgevingsoverleg te behandelen. Daarmee kan het wetsvoorstel niet meer op de eerder genoemde datum van 1 januari 2016 in werking treden. Dit zal dit zeer waarschijnlijk een half jaar later worden. Strekking van de Wet VTH is dat de …

Read More

Bijeenkomsten Modelverordening VTH Brabantse gemeenten

Op 18, 21 juni en 2 juli jl  organiseerde de provincie Noord-Brabant samen met MasterMeester bijeenkomsten voor de Brabantse gemeenten en omgevingsdiensten. Het doel van de bijeenkomsten was om VTH-managers van gemeenten en omgevingsdiensten bij te praten over de modelverordening VTH.  De kern van de modelverordening is dat alle provincies en gemeenten Wabo-breed volgens de kwaliteitscriteria 2.1 gaan werken. Er …

Read More

Wat gaan gemeenten doen met de modelverordening VTH?

De wetwijziging VTH (onderdeel van de Wabo) ligt ter bespreking in de Tweede Kamer en zal in juni plenair worden behandeld. In het voorgestelde artikel 5.4 Wabo komt te staan dat de kwaliteitseisen voor de benodigde deskundigheid en minimum beschikbaarheid niet bij AMvB worden opgelegd maar per verordening. Hiervoor stelt de VNG samen met het IPO 1 modelverordening op die …

Read More

De Omgevingswet: Denk in kansen en bereid je goed voor!

De Omgevingswet zal een grote impact hebben in de uitvoeringspraktijk en een goed georganiseerde implementatie is nodig om de verbeterdoelen van de wet te realiseren.  Voor gemeenten is het van belang te weten wat de nut en noodzaak is van de Omgevingswet en wat de kansen zijn die de Omgevingswet biedt. Uit de impactanalyse Omgevingswet komt naar voren dat gemeentes als belangrijkste …

Read More

Geef je op voor de driedaagse training van de BIBOBacademie

Op 10, 17 en 24 maart staan de driedaagse BIBOBtraining gepland. Wil je op de hoogte zijn van alle facetten van de Wet BIBOB  om zo een concrete vertaalslag te maken naar uw werkpraktijk? Geef je dan op. De BIBOB Academie leert u op een praktische manier (financiële) gegevens te combineren en te analyseren zodat een totaalbeeld ontstaat van de integriteit …

Read More

Hoe geef ik mijn urgentieregeling voor mantelzorgers in de huisvestingsverordening vorm?

Dat is de vraag waar gemeenten nu hun hoofd over breken. Feitelijk gaat het daarbij om de volgende vraag: “Vanaf welke omvang van (de belastingen die) de mantelzorg (met zich meebrengt) is het opportuun om een urgentieverklaring te verlenen? Of juridisch geformuleerd: Wanneer kan van de ontvanger of verlener van mantelzorg redelijkerwijs niet meer verwacht worden dat hij of zij, …

Read More

Zorgplicht voor achterblijvende taken nieuw in de Wet VTH

Het voorstel van wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voorheen Wet VTH) bevatten een aantal nieuwe bepalingen. De voornaamste wijzigingen voor de gemeente zijn dat de kwaliteitseisen voor de benodigde deskundigheid en minimum beschikbaarheid voor de basistaken niet langer in AMvB worden opgelegd maar per verordening  worden opgelegd. Hiervoor stelt de VNG een modelverordening op die voor …

Read More

Witte rook: kwaliteitscriteria niet in amvb maar in verordening

Eindelijk is er witte rook omtrent de kwaliteitscriteria VTH. Lange tijd bestond er onduidelijkheid rondom de Wet VTH. Op 26 november heeft er een Bestuurlijk OmgevingsBeraad plaatsgevonden. In dit hoogste orgaan van de nieuwe overlegstructuur voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is naar voren gekomen dat de kwaliteitscriteria geen wettelijke verankering krijgen in het door het rijk opgestelde AMvB. Het voorstel vanuit VNG is om …

Read More

Sales coaching voor interimjuristen

Hoe kom ik in 2015 aan nieuwe opdrachten? Dat is de vraag die iedere interim jurist zichzelf regelmatig stelt. Er komen steeds meer zelfstandig juridisch professionals bij. Een derde van de zzp-ers maakt gebruik van bemiddelingsbureau. MasterMeester geeft speciaal voor de juridisch professional sales coaching voor diegene die graag willen leren hoe ze zelf nieuwe opdrachten kunnen verwerven op een …

Read More

Page 2 of 3«123»