Archives

Category Archive for: ‘Kwaliteitscriteria’

Consultatie nieuwe kwaliteitscriteria VTH: bekijk ze goed voor 1 september!

Kwaliteitsciteria VTH, beleid, actualiseren, actualisatie,

Voor degene die zich tijdens de zomervakantie weer eens willen verdiepen in de kwaliteitscriteria krijg je nu de kans om een kritische blik en eventuele aanvullingen of commentaar op de inhoud te geven. De stuurgroep daagt u uit om met verbetersuggesties te komen voor 1 september 2018 en worden gemaild aan aan omgevingswet@vng.nl. De suggesties zullen worden besproken en verwerkt. De …

Read More

Tijd voor het actualiseren van uw VTH beleidsplan!

De nieuwe BOR is per 1 juli in werking getreden. De V in het VTH beleid dient aangepast te worden aan de nieuwe regels die nu ook gelden voor het vergunningverlening (de nieuwe term in de wetgeving is uitvoering). MasterMeester is een specialistisch VTH adviesbureau dat gevraagd wordt om het verouderde handhavingsbeleid te herijken (actualiseren) en te verbreden naar de …

Read More

VNG: Wet VTH treedt 1 april in werking!

Volgens de VNG treedt de wet VTH WAARSCHIJNLIJK per 1 april in werking. Is dit nu eindelijk de datum die voor de gemeente duidelijkheid gaat bieden wanneer zij de verordening kwaliteit VTH vastgesteld moeten hebben? In december vorig jaar was de wet VTH al aangenomen door de Eerste Kamer maar de artikelen van deze wet traden pas in werking op een …

Read More

Succesvolle informatiebijeenkomst verordening VTH

Samen met de Brabantse werkgroep heeft MasterMeester een informatiebijeenkomst Brabantbrede Verordening Kwaliteit  VTH georganiseerd op  donderdagochtend 10 maart ’16 plaats in het Provinciehuis. Tijdens deze bijeenkomst is de ontwikkelde gemeentelijke Brabantbrede Verordening Kwaliteit VTH Omgevingsrecht gepresenteerd met de daarbij horende Handreiking en de voorbeeld Adviesnota en Raadsbesluit. Met maar liefst 18 gemeenten is hard gewerkt aan een mooi resultaat. De …

Read More

Evaluatieonderzoek kwaliteit VTH: voor 2017 gerealiseerd

Het wetsvoorstel wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is bij de Eerste Kamer aanbeland. In het wettechnisch overleg van 14 september is afgesproken dat elke twee jaar een onderzoek dat ingevolge artikel 5  lid 6 , zal moeten worden verricht naar de doeltreffendheid van de regels die een goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving waarborgen. Daarbij gaat het om onderzoek naar de verordening VTH …

Read More

Tweede kamer stemt in met VTH Wet: tijd voor afstemming!

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het doel van het wetsvoorstel is om de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te verbeteren. Tijdens het wetgevingsoverleg van 14 september bleek al dat de Kamer achter de uitgangspunten van de Wet staat. De provincies en gemeenten zorgen met het wetsvoorstel voor een …

Read More

Wet VTH uitgesteld en modelverordening op tijd!

De vaste Kamercommissie I&M uit de Tweede Kamer heeft besloten het wetsvoorstel Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op 14 september tijdens een wetgevingsoverleg te behandelen. Daarmee kan het wetsvoorstel niet meer op de eerder genoemde datum van 1 januari 2016 in werking treden. Dit zal dit zeer waarschijnlijk een half jaar later worden. Strekking van de Wet VTH is dat de …

Read More

Bijeenkomsten Modelverordening VTH Brabantse gemeenten

Op 18, 21 juni en 2 juli jl  organiseerde de provincie Noord-Brabant samen met MasterMeester bijeenkomsten voor de Brabantse gemeenten en omgevingsdiensten. Het doel van de bijeenkomsten was om VTH-managers van gemeenten en omgevingsdiensten bij te praten over de modelverordening VTH.  De kern van de modelverordening is dat alle provincies en gemeenten Wabo-breed volgens de kwaliteitscriteria 2.1 gaan werken. Er …

Read More

Wat gaan gemeenten doen met de modelverordening VTH?

De wetwijziging VTH (onderdeel van de Wabo) ligt ter bespreking in de Tweede Kamer en zal in juni plenair worden behandeld. In het voorgestelde artikel 5.4 Wabo komt te staan dat de kwaliteitseisen voor de benodigde deskundigheid en minimum beschikbaarheid niet bij AMvB worden opgelegd maar per verordening. Hiervoor stelt de VNG samen met het IPO 1 modelverordening op die …

Read More

Zorgplicht voor achterblijvende taken nieuw in de Wet VTH

Het voorstel van wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voorheen Wet VTH) bevatten een aantal nieuwe bepalingen. De voornaamste wijzigingen voor de gemeente zijn dat de kwaliteitseisen voor de benodigde deskundigheid en minimum beschikbaarheid voor de basistaken niet langer in AMvB worden opgelegd maar per verordening  worden opgelegd. Hiervoor stelt de VNG een modelverordening op die voor …

Read More

Page 1 of 212»