Evaluatieonderzoek kwaliteit VTH: voor 2017 gerealiseerd

Evaluatieonderzoek kwaliteit VTH: voor 2017 gerealiseerd

Het wetsvoorstel wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is bij de Eerste Kamer aanbeland. In het wettechnisch overleg van 14 september is afgesproken dat elke twee jaar een onderzoek dat ingevolge artikel 5  lid 6 , zal moeten worden verricht naar de doeltreffendheid van de regels die een goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving waarborgen. Daarbij gaat het om onderzoek naar Kwaliteitsciteria-VTH Master Meester de verordening VTH zal bestaan uit twee hoofdvragen:

  1. Hebben alle bestuursorganen een verordening aangenomen welke regels stelt over de (kwaliteit) van de uitvoering van VTH-taken?;
    – zijn deze regels afgestemd en uniform per omgevingsdienst?; – zijn deze regels afgestemd en landelijk uniform voor de BRZO-taken?;
    – worden de VTH-taken uitgevoerd conform gestelde regels?
  2. Op welke wijze vullen de bestuursorganen de zorgplicht in voor de
    niet-basistaken?; -zijn er grote verschillen tussen gemeenten?

Over de aanpak is overleg met IPO en VNG. Er wordt naar gestreefd het onderzoek zo in te richten dat de door omgevingsdiensten, gemeenten en provincies ten behoeve daarvan te verstrekken gegevens zo efficiënt mogelijk kunnen worden verkregen. Een mogelijkheid is daarvoor gebruik te maken van de (zelf)evaluatietool die geschikt is voor de interne verantwoording naar de opdrachtgevers c.q. de raden/staten, maar ook kan worden benut om elke twee jaar een landelijk beeld te verkrijgen. In overleg met IPO en VNG zal een onderzoeksbureau worden gevraagd de mogelijkheden hiertoe te bezien. Het onderzoek zelf zal worden uitbesteed aan een onafhankelijk onderzoeksbureau. MasterMeester adviseert de gemeenten in het tijdig afstemmen en borgen van kwaliteit VTH.