Horizontale verantwoordingsrapportage kwaliteit omgevingsrecht

[spacer height="30px"]MasterMeester verzorgt voor u een meting zodat u weet of uw organisatie voldoet aan het kwaliteitsniveau dat u heeft vastgesteld in uw Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht. MasterMeester vertaalt uw gegevens van beschikbaarheid en deskundigheid van de uitvoeringsorganisatie VTH en visualiseert de resultaten in uw verplichte horizontale verantwoordingsrapportage.

 

eye-1055964_960_720

wat vooraf ging...

Op 8 december 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) onverkort aangenomen. Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Na de wijziging bevat de Wabo de wettelijke basis van het nieuwe VTH-stelsel.

Het nieuwe VTH-stelsel is vanaf 2010 samen door alle provincies en gemeenten opgebouwd. Het bevat een landelijk dekkend stelsel van 29 omgevingsdiensten. Bij deze diensten vindt grotendeels de uitvoering en de handhaving van de Wabo plaats. Daarnaast bevat de wet afspraken over de kwaliteitsverbetering waar de provincies en gemeenten als bevoegd gezag verantwoordelijk voor zijn. De provincies en gemeenten hebben afgesproken om - zoals de wet opdraagt - een verordening kwaliteit vast te stellen.

De verordening vormt het kader voor de kwaliteit van de Wabo-taken door de gemeenten en in opdracht daarvan handelende (omgevings)diensten. De verordening drukt de commitment uit van de gemeenteraad aan kwaliteit. De samenleving verwacht van de overheid een professionele kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daardoor kunnen gedeputeerde staten en colleges van burgemeester en wethouders, evenals provinciale staten en gemeenteraden, beter sturen op kwaliteit van de uitvoering. Op verschillende plaatsen is deze horizontale verantwoording geregeld (in artikel 3 van de verordening, in de begrotingscyclus en volgens de verantwoordingsverplichting van de omgevingsdiensten (zoals geregeld in de gemeenschappelijke regelingen.)

De raad heeft juiste informatie nodig om te kunnen beoordelen ‘of het goed gaat’. Deze input dient te komen het college van B&W. Voordat de raad een oordeel kan vormen is dus inzicht nodig. MasterMeester ondersteunt gemeente om een gedegen horizontale verantwoordingsrapportage te maken die om inzicht geeft of u als organisatie voldoet aan het kwaliteitsniveau dat u heeft vastgesteld in uw verordening Kwaliteit Vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht.