Modelverordening VTH

In het voorstel voor de wijzigingen van de Wabo is opgenomen dat de gemeenteraad en Provinciale Staten een verordening dienen vast te stellen om de kwaliteit te verzekeren en  is per 1 juli 2015 gereed. De afgelopen maanden heeft VNG samen met het IPO, en onder leiding van staatsraad Erik van Heijningen, de modelverordening kwaliteit opgesteld. De kern van de modelverordening is dat alle provincies en gemeenten Wabo-breed volgens de kwaliteitscriteria 2.1 gaan werken. Er wordt vanuit gegaan dat de verordeningen door gemeenten en provincies zijn vastgesteld op het tijdstip dat de wet in werking treedt. De planning is dat dit per 1 januari 2016 door gemeenten en provincie is gerealiseerd.  Als achteraf blijkt dat de bekwaliteitscriteria VTH, kwaliteitscriteria 2.0, zorgplicht, gemeentevoegde gezagen de verordening niet vaststellen dan kan de staatssecretaris een algemene maatregel van bestuur opleggen waarin de kwaliteitscriteria alsnog in een wet verankerd worden.

Nu dat de verordening VTH er is, is het zaak deze op een goede manier te implementeren. Binnen omgevingsdienstgebied dient afstemming plaats te vinden om een gelijkluidende verordening tot stand te laten komen.  MasterMeester wordt op dit moment ingezet om dit proces te inhoudelijk te begeleiden. Via bijeenkomsten en presentaties in het hele land brengt MasterMeester de gemeenten, provincies en omgevingsdiensten op de hoogte van de laatste stand van zaken en denkt mee om het strak geplande implementatieproces te realiseren. Daarbij adviseert MasterMeester de werkgroepen met het vormgeven van gezamenlijke comply or explain teksten.