Procesbegeleiding

 

MasterMeester helpt u bij het inventariseren van de uitdagingen en het optuigen van een programma om uw gemeente op tijd klaar te stomen. Wij kunnen u adviseren over de te maken keuzes en consequenties in de verschillende fases van de implementatie. We hanteren een praktische en pragmatische aanpak en volgen nauwlettend de ontwikkeling van de Omgevingswet en andere gerelateerde wetten en welke consequenties dit heeft voor de uit te voeren taken van de gemeenten.

Werkwijze MasterMeester

Dit doen wij door het bieden van procesbegeleiding op aanvraag. Dit betekent dat wij door de interne projectleider van de gemeente op regie basis worden ingezet. Het gaat hierbij enerzijds om inhoudelijke ondersteuning, bijvoorbeeld bij het opstellen van het plan van aanpak voor de implementatie en beleidsinventarisatie van huidige wet- en regelgeving (zie onderstaande deelproducten). Anderzijds gaat het om ondersteuning bij de procesmatige kant, wat kan bestaan uit het analyseren van de profielen (omgevingsprofiel, organisatieprofiel en persoonsprofiel) en het begeleiden van interactieve informatiebijeenkomst of het organiseren van workshops ten behoeve van de kennisdeling. Dit kan in een 1 op 1 klankbordsessie, telefonisch of in werkoverleg met de kerngroep of aansluiting bij de gemeentelijk brede werkgroep. De projectleider communiceert met MasterMeester op welke wijze de externe advisering plaatsvindt.

MasterMeester doet een aanzet voor de volgende deelproducten:

  • Startnotitie
  • Projectplan
  • Ambitiedocument
  • Impactanalyse
  • Omgevingsvisie
  • Omgevingsplan
  • vormgeving omgevingsvergunningsproces

Het is in dit traject van groots belang dat de gemeente zelf verantwoordelijk is en de stappen zet. MasterMeester werkt nauw samen met de projectleider/trekker, die verantwoordelijk is voor de implementatie van de wet in de gemeente, die een helicopterview heeft en de organisatie integraal voorbereidt op de inwerkingtreding van deze wet.

 

“De implementatie van de nieuwe Omgevingswet is een enorme operatie, die veel vraagt van de gemeentelijke organisatie. MasterMeester heeft ons goed geholpen met de procesbegeleiding door de jungle van de nieuwe Omgevingswet, professioneel en deskundig. Met het optuigen van een projectorganisatie en een aantal documenten kon een goede start worden gemaakt. Er is een goede basiskennis gelegd, met kennissessies, analyses. Deskundig en vanuit een mensgerichte benadering. Kernwoorden: enthousiast en nieuwsgierig, snel schakelend, coachend, bespiegelend en ook vooral kritisch en direct als dat nodig is. Ankie en Ester vullen elkaar en de projectorganisatie hierbij prachtig aan.”