Cursus Natuurbeschermingswet / Groene wetten

Deel 1 inzicht in wettelijke vereisten!

Beschermde natuur is door het gehele land aanwezig. Bij ruimtelijke plannen en uitvoering van werkzaamheden en projecten moet rekening worden gehouden met beschermde natuurwaarden. Kennis van het wettelijk kader rond natuurbescherming en de mogelijkheden om toestemming te verkrijgen is dan ook van groot belang. Zeker als de economie weer aantrekt!

Dagdeel 1 heeft een inleidend karakter en leidt tot overzicht en inzicht.

 • Inleiding soorten en gebiedsbescherming
 • Wettelijke en juridische eisen aan onderzoek
 • Eisen aan onderbouwing van overheidsbesluiten, met de nadruk op ruimtelijke ontwikkelingen
 • Faciliteren van economische projecten
 • Omgaan met soorten bij uitvoering van gemeentelijke taken
 • Overlast door soorten

Na het volgen van dit dagdeel gaat u naar huis met een actueel overzicht aan eisen en verplichtingen.

Deel 2: Integraliteit nu!

De toekomstige nieuwe Wet natuurbescherming en Omgevingswet zorgen ervoor dat ook op dit vlakmeer verantwoordelijkheden en taken naar gemeenten toekomen. Dit betekent dat er kansen zijn voor een meer integrale aanpak van economie en ecologie. De invoering van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) loopt al vooruit op deze ontwikkeling. Er liggen al duidelijke taken en verantwoordelijkheden bij de gemeentelijke overheid, maar ook kansen voor economische ontwikkelingen. U komt er dus niet meer met alleen kennis over een enkel vakgebied. Het gaat om het grotere geheel en de samenhang.

Dagdeel 2 heeft een verdiepend karakter

 • Het integrerend karakter van de Wabo
 • De aanpak bij aanhaken van natuurtoestemmingen
 • Hoe zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld bij aanvraag, besluitvorming, handhaving en rechtsbescherming (o.a. aan de hand van jurisprudentie)?
 • Pro-actief omgaan met economische- en ruimtelijke initiatieven
 • Hoe praktisch inspelen op integrale aanpak?

Na het volgen van dit dagdeel heeft u inzicht in de toepassing van een integrale aanpak bij besluitvorming op grond van de Wabo

Deel 3: Integraliteit in de Toekomst

Integraal is in de mode! Kennis van de huidige en toekomstige wetgeving is daarom van belang. De verdergaande integraliteit vraagt om steeds meer kennis van beleidsambtenaren van zowel grijs, groen als rood beleid en wetgeving. Aandacht voor het slim organiseren van het proces en aandacht voor slimme oplossingen zijn daarom van groot belang voor de praktijk.

Hoe kun je beleidsmatig voorsorteren op de integrale wetgeving?
Welk instrumentarium is voor soorten – en gebiedsbescherming in ontwikkeling?
Welke Europeesrechtelijke randvoorwaarden moeten minimaal worden geborgd bij integrale toepassing van wetgeving? Hoe kan dit worden beoordeeld?

Dagdeel 3 leidt tot inzicht in de grotere verbanden waarbinnen nationaal,regionaal en lokaal beleid en wetgeving zich moeten bewegen.
MasterMeester biedt u de Verkorte cursus ’economie en ecologie’ aan om u wegwijs te maken in deze ontwikkelingen. Onze cursus kenmerkt zich door interactie tussen cursusleider en deelnemers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van aansprekende casuïstiek

Programma

9.30-12.30 Dagdeel 1

 • Inleiding soorten en gebiedsbescherming,
 • Wettelijke en juridische eisen aan onderzoek
 • Eisen aan onderbouwing van overheidsbesluiten, met de nadruk op ruimtelijke ontwikkelingen

Luuk Boerema en Bob van den Brink (ecoloog)

13.30-16.30 Dagdeel 2:

 • Het integrerend karakter van de Wabo
 • De aanpak bij aanhaken van natuurtoestemmingen
 • Hoe zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld bij aanvraag, besluitvorming, handhaving en rechtsbescherming (o.a. aan de hand van jurisprudentie)?
 • Hoe praktisch inspelen op integrale aanpak?

Eelco de Jong, advocaat

16.30 – 18.00 Diner (lopend buffet) Dagdeel 3:

18.00-20.30

Hoe kun je beleidsmatig voorsorteren op de integrale wetgeving?
Welk instrumentarium is voor soorten – en gebiedsbescherming in ontwikkeling?
Welke Europeesrechtelijke randvoorwaarden moeten minimaal worden geborgd bij integrale toepassing van wetgeving? Hoe kan dit worden beoordeeld?

Cursusprijs:

€ 525,– per deelnemer.

Voor een incompany cursus kan je een offerte opvragen bij Ankie Nooijen anooijen@mastermeester.nl.