Verbeterplan

MasterMeester ondersteunt gemeenten bij het opstellen van het verbeterplan conform het format opgesteld door het landelijk Kernteam Kwaliteit. Wij beschrijven verbeteracties op verschillende niveaus op basis waarvan bestuurlijke keuzes kunnen worden gemaakt die ertoe leiden dat de organisatie aan de kwaliteitscriteria voldoen. Vooraf wordt bepaald welke ondersteuning gewenst is. Elk verbeterplan is uniek. Iedere gemeente maakt eigen bestuurlijke keuzes: de verbeteractie zelf uitvoeren of in samenwerking met andere gemeenten, uitbesteden aan een marktpartij of aan de omgevingsdienst. Vanwege de ruime kennis en ervaring met het invullen van de zelfevaluatietools voor individuele gemeenten en voor samenwerkingsverbanden is MasterMeester bij uitstek de adviseur om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van het verbeterplan.

Een traject kan er als volgt uit zien: 

    • Startsessie:   –   Voor alle betrokken (inclusief de portefeuillehouder) organiseert MasterMeester een sessie waarin het landelijk traject, de uitkomsten van de tool worden gepresenteerd.
    • Opstellen concept verbeterplan:   –   Op basis van de uitkomsten van de tool wordt een concept verbeterplan opgesteld (en deze worden gepresenteerd aan de bestuurders) zodat bestuurlijke keuzes gemaakt kunnen worden
    • Verdieping kritieke massa:   –  Om een gedegen verbeterplan te kunnen opstellen gaat MasterMeester samen met de gemeente de diepte in door een verdiepingsslag op medewerkersniveau te maken. Daarmee wordt antwoord op de vraag gegeven of de organisatie in staat is om de taken en de onderliggende operationele activiteiten uit te voeren gegeven de minimaal benodigde deskundigheid voor de uitvoering van de achterblijvende taken en de continuïteit daarvan. MasterMeester brengt hiermee in kaart of de medewerkers voldoen aan de kwaliteitscriteria en als dat niet het geval is wat nodig om te gaan voldoen.
    • Presentatie:  –  Presentatie van het verbeterplan aan het bestuur.

Voor een op maat gemaakt verbeterplan kan je met ons contact opnemen. Vervolgens kunnen wij je ondersteunen bij het implementeren van de verbeteracties.

Wij maken uw verbeterplan beter!