Stap 1 Inventarisatie

Stap 1 Inventarisatie:
Om een eerste beeld te vormen van de huidige stand van zaken omtrent de kwaliteitscriteria vraagt MasterMeester alle relevante documenten die te maken hebben met de VTH kwaliteitscriteria. Hierbij kunt u denken aan de volgende documenten:

 • Verbeterplan VTH kwaliteitscriteria 2.1
 • Kleurenrapportage zelfevaluatietool
 • DVO omgevingsdienst
 • Bouwbeleidsplan
 • Bestuursprogramma
 • Handhavingsuitvoeringsprogramma en –planning
 • Nalevingstrategie
 • Toezichtstrategie
 • Sanctie-, en gedoogstrategie
 • Beleid en uitvoeringsprogramma voor vergunningverlening
 • Jaarverslag
 • Afdelingsplan
 • Begrotingen en relevante tussentijdse budgetwijzigingen (bijvoorbeeld in het kader van de voor- en najaarsnota’s)
 • Procedures / werkinstructies / processenboek / protocollen
 • Inhoudelijke voortgangsrapportages (bijvoorbeeld: excel-overzichten, MARAP, etc.)
 • Documenten / systemen waaruit de scheiding tussen handhaving en vergunningverlening op persoonsniveau blijkt
 • Verantwoordingen (bijvoorbeeld: handhavingsverslag)
 • Analyses en sturingsinformatie door het management (inclusief resultaten interne audits en verbeterplannen)
 • VTH beleidsplan
 • werkplanning

Na ontvangst van deze documenten  voeren wij een beleidsanalyse uit op deze documenten en stellen een verificatielijst op. Wij analyseren of alle elementen die vermeld staan in de kwaliteitscriteria 2.1 ook terug te vinden zijn in de verkregen documenten en benoemen de aandachtspunten. Daarnaast stellen wij een ‘op maat gemaakte’ checklist op met daarin een overzicht van hiaten op het gebied van kwaliteitscriteria. Deze lijsten versturen wij vervolgens aan de projectleider en fungeren als leidraad voor stap 2 de projectafstemming.De beleidsanalyse hebben wij geverifieerd met de projectleiders van de betreffende gemeente.