Vandaag treedt de Wet VTH partieel in werking!

Vandaag treedt de Wet VTH partieel in werking!

Vandaag is het de dag dat de Wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (hierna: wet VTH) partieel in werking is getreden.  De gemeenten en provincies moeten een Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht vaststellen volgens het nieuwe artikel 5.4 lid 1  a Wabo).

Op een later moment wordt het Bor gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe bepalingen in de Wabo, waar het gaat om de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van het milieu. Zo wordt in het te wijzigen Bor vastgelegd welke milieutaken de omgevingsdiensten in ieder geval uitvoeren. De internetconsultatie hiervoor is in het najaar van 2015 afgerond. Deze artikelen van de wet VTH bieden voldoende basis voor de huidige artikelen van hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht die oorspronkelijk waren gebaseerd op artikel 5.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wet VTH.

MasterMeester ondersteunt gemeenten en samenwerkende gemeenten bij het vaststellen van de verordening en het daarbij horende kwaliteitsniveau VTH.